Back

Beyond Standards

for Exporting Food to the United States

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (LINE ID: @jedsada)

Project Director, Beyond Standards for Exportoin Food to the United States
ผู้อำนวยการโครงการก้าวล้ำมาตรฐานเพื่อการส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

การส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ ทั้งส่วนของการรักษาคุณภาพสินค้าและการทำให้สินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการปฏิบัติตามระระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกาศใช้อยู่ และเตรียมตัวให้พร้อมกับ ระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ที่จะประกาศใช้เร็วๆนี้

  จากประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกา  ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ส่งออกจดทะเบียน U.S. FDA  การทำหน้าที่วิทยากร ( Lead Instructor) หลักสูตรต่างๆ ที่อบรมตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  เช่น  FSPCA Prevntive Controls for Human Food เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทำหน้าที่เป็น PCQI (Preventive Controls Qualifed Individual)  ทำ Food Safety Plan การผลิตอาหารมนุษษย์  หลักสูตร FSPCA Prevntive Controls for Animal Food  พื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทำหน้าที่เป็น PCQI (Preventive Controls Qualifed Individual)  ทำ Food Safety Plan การผลิตอาหารสัตว์  หลักสูตร FSPCA Intentional Aldulteration  Conducting Vulnerability Asssesments  เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทำหน้าที่เป็น FDQI วิเคราะห์ภาวะเสี่ยงเพื่อจัดทำ Food Defense Plan รวมทั้ง Lead Instructo หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) ระเบียบที่สำคัญที่ส่งออกและผู้นำเข้ายังมีความเข้าใจผิดกันมากจนทำให้สินค้าถูกกักและนำไปสู่การถูกปฏิเสธการนำเข้า รวมทั้งประสบการณ์การให้คำปรึกษาผู้ส่งออกอาหารในประเทศไทยแและผู้นำเข้าอาหารในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีระเบียบและวิธีปฏิบัติหลายขั้นตอนที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้ายังดำเนินการไม่ถูกต้อง จนนำไปสู่การถูกปฏิเสธการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งอาหารไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาที่จำหนายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของผู้ประกอบการใหม่จากประเทศไทย  ที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง สินค้าที่ส่งไปถูกกัก ถูกปฏิเสธการนำเข้าจาก U.S.FDA จนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทำลายสินค้าเกิดความเสียหายและเสียโอกาสทางการค้า  

    โครงการก้าวล้ำมาตรฐานเพื่อการส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการเน้นให้คำปรึกษา การอบรม และสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้นำเข้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกที่ส่งออกอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้นำเข้าอาหารจากประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา ให้เกิดความเข้าใจ สามารถทำงานเช่ือมโยงสอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสีย เพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาได้

900
Learners
800
Graduates
35
Countries Reached
15
Courses Published

Objectives

วัตถุประสงค์โครงการก้าวล้ำมาตรฐานอาหารเพื่อส่งออกอาหารสหรัฐอเมริกา (Beyond Standards for Exporting Food to the United States)

Free Updates

ให้ข้อมูล ข่าวสารทันสมัยให้ผู้ส่งออกอาหารจากประเทศไทย และผู้นำเข้าอาหารในสหรัฐอเมริกา มีความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการส่งออกและนำเข้าได้อย่างราบรื่น

Learning

ให้บริการ จัดอบรม สัมมนา ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั้งหลักสูตรมาตรฐานที่รับรองจาก องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ที่ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำ Certificate ไปใช้ได้ตามกฎหมาย และหลักสูตรอื่นๆ จากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้

Supporting Service

ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร บริษัทต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกอาหารผ่านแผ่นแพลทฟอร์มออนไลน เช่น AMAZON เรามีบริการช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมาย U.S.FDA ตั้งแต่การจดทะเบียน U.S. FDA การจดทะเบียน FCE การจดทะเบียน SID การจัดทำ Food Safety Plan และการจัดทำ FSVP ตอนนำสินค้าเข้า การแจ้ง U.S. FDA ล่วงหน้าก่อน (Prior Notice) รวมทั้งการส่งสินค้าและนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง Green Lane

Consulting

การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ตามลักษณะปัญหาของส่งออกอาหารจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาและ ผู้นำเข้าอาหารจากประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา

Global Service

รองรับการให้บริการ จากผู้ขอรับบริการทั้งในประเทศ และผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกา

First Free Consulting Service

นัดพูดคุยกับที่ปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรี

Why Choose Us?

ทำไม ทีมงาน BEYOND STANDARDS ถึงพร้อมให้บริการ

การอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจากประสบการณ์ตรง ไม่เเพียงแปลและตีความข้อกำนดเพื่อการตรวจประเมิน แต่เน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทผลิตภัณฑ์และการกำหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละผลิตภัณฑ์
หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นหลักสูตรมตรฐานของ FSPCA , Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับ Certficate สามารถนำไปอ้างอิงได้ตามกฎหมาย
บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแนะนำผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ตั้งแต่การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การแนะนำมาตรฐานแ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายตามประเภทผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียน U.S. FDA ทั้งการจด FFR, FCE และ SID ให้กับผู้ส่งออก การจัดทำ Food Safety Plan ตลอดจนการจัดทำ FSVP ในการนำเข้าสินค้า

Read. Watch. Listen.

Get started now with insights and strategies from my channel.

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!

Trusted by over 100 food import and export companies

Join our community around the world helping you succeed.

Please login to send your request!