หลักการและเหตุผล

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety Modernization Act : FSMA) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มอบอํานาจให้แก่ USFDA ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยอาศัยมาตรการเชิงป้องกันและการกําหนดความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน และเพื่อให้ตอบสนองและป้องกันปัญหาที่จะเกิดได้ดีขึ้น โดย USFDA ได้กําหนดให้ผู้ผลิตอาหารนําเข้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตอาหาร ภายในประเทศ หรัฐอเมริกา ดังนั้นสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะ หน่วยรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับการยอมรับความสามารถ (Recognized) จาก USFDA จํานวน 6 ขอบข่าย ได้แก่ Preventive Controls for Human Food (PCHF), Preventive Controls for Animal Food (PCAF), Low-Acid Canned Foods (LACF), Acidified Foods (AF), Seafood Hazard Analysis and Critical Controls Point ( Seafood HACCP) และ Juice Hazard Analysis and Critical Controls Point (Juice HACCP) ตาม Accredited Third-Party Certification Program (TPP) ภายใต้ กฎหมาย FSMA ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา โดยได้ให้ความสําคัญและติดตามความคืบหน้าของกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งศึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย FSMA มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “กฎระเบียบที่ช สําคัญภายใต้กฎหมาย FSMA” เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา และสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามแนวทางเงื่อนไขที่ USFDA กําหนด

กำหนดการกิจกรรม

  •  
  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
  • 08.30  – 09.00 น. ลงทะเบียน
  • 0.900–  09.10 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และ อาหารแห่งชาติ
  • 09.10 – 10.00 น. บรรยาย “ผลการดําเนินงานในฐานะ Recognized AB ของ มกอช.”
  •                           โดย นางสาวมณีพร สังขะรมย์ ผู้อํานวยการกองรับรองมาตรฐาน มกอช.
  • 10.00 – 12.00 น. บรรยาย “กฎระเบียบ 21 CFR 113 – THERMALLY PROCESSED  
  •                          LOW-ACID FOODS PACKAGED IN HERMETICALLY SEALED 
  •                            CONTAINERS”
  •           Subpart A : General Provisions
  •           Subpart B : [Reserved]
  •          Subpart C : Equipment
  •           Subpart D : Control of Components, Food Product Containers, Closures,
  •             and In-Process Material
  •      โดย รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา และ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
  •         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •  
  • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 16.00 น. บรรยาย “กฎระเบียบ 21 CFR 113 – THERMALLY PROCESSED 
  •                     LOW-ACID FOODS PACKAGED IN HERMETICALLY SEALED 
  •                       CONTAINERS” (ต่อ)
  •          Subpart E :    Production and Process Controls
  •              Subpart F :     Records and Reports
  • โดย รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา และ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •  
  • ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปและตอบข้อซักถาม
  • หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๐๙.๑๐–๐๙.๒๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐–๑๔.๔๐ น.
  •  
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
  • 09.00 – 12.00 น. บรรยาย “กฎระเบียบ Preventive Controls for Human Food (PCHF)”
  • 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 14..30 น. บรรยาย “กฎระเบียบ Foreign Supplier Verification Programs 
  •                              (FSVP) ที่กระทบผู้ส่งออก”
  •                              บรรยาย “การส่งออกผ่านช่องทาง Green Lane ด้วยโปรแกรม 
  •                               TPP/VQIP”
  • 14.40 – 15.30 น. บรรยาย “การจัดทํา Food Defense Plan ตามกฎระเบียบ Mitigation  Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration (IA rule)”
  • บรรยาย “การเตรียมตัวเพื่อรองรับกฎระเบียบ Requirements for Additional
  • Traceability Records for Certain Foods (Food Traceability Final Rule)”
  •  15.30-16.00 น. ตอบข้อซักถาม
  • หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๅ 10.30-10.45 น. และเวลา 15.30-16.40 น.
  • วิทยากรบรรยาย โดย ดร. เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
  • FSPCA International Committee Member
  • อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 •          ขณะนี้กิจกรรมนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาส่งข้อมูลของท่าน
 • ประกอบด้วย  ชือ เบอร์ โทร e-mail ไปที่ fsma.acfs@gmail.com    
 •  
 •